SOSIALT ANSVAR I HARM REDUCTION GROUP

Bedriftens samfunnsansvar

1. Introduksjon

Harm Reduction Group definerer samfunnsansvar som å oppnå kommersiell lønnsomhet på en måte i samsvar med grunnleggende etiske verdier og med respekt for individer, miljø og samfunn. Gjennom lønnsom og ansvarlig drift skaper våre selskaper positive økonomiske, miljømessige og sosiale ringer på vannet. Harm Reduction Konsernselskaper skal respektere menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, etablere gode miljø-, helse- og sikkerhetsstandarder (HMS), legge til rette for en god dialog med interessenter og generelt drive i samsvar med gjeldende regelverk og god forretningsskikk.

I tråd med Harm Reduction Groups desentraliserte selskapsstruktur har hvert selskap et selvstendig ansvar for å utøve samfunnsansvar i henhold til Harm Reduction Groups prinsipper, men har frihet til å utforme egen virksomhet og virkemidler for dette. Harm Reduction Group følger de ti prinsippene i FNs Global Compact, Verdenserklæringen om menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, og de nordiske konsistensprinsippene er etablert med disse prinsippene som grunnlag.
Dokumentet gjelder for alle heleide selskaper og felleskontrollerte selskaper hvor de er avtalt som en del av eieravtalen.

2: En sterk bedriftskultur

Harm Reduction Groups selskaper skal jobbe mot en åpen bedriftskultur som fremmer samarbeid og er basert på Harm Reduction Groups mål og verdier. For å fremme Harm Reduction Groups prinsipper for god forretningsskikk, må vi respektere lokale verdier og normer og lykkes ved å bygge bro mellom ulike kulturer og interesser. Harm Reduction Group-selskaper må alltid overholde lokale regulatoriske krav i landene der de opererer.

3: Respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

Harm Reduction Group-selskaper må fremme bedriftsatferd som gjenspeiler respekt og bekymring for andre. Vi er forpliktet til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og ansattes rettigheter, både i vår egen interne drift og i våre relasjoner til forretningspartnere, kunder og andre som er direkte berørt av selskapets virksomhet. Bedrifter må systematisk
arbeid med viktige spørsmål som ikke-diskriminering, rett til privatliv, rett til å forhandle, arbeidskontrakter, beskyttelse mot trakassering og samarbeid mellom ledende ansatte.

4: Miljø, helse og sikkerhet

Harm Reduction Groups selskaper skal etterstrebe en visjon om null skade på mennesker, miljø og samfunn, og jobbe målrettet og systematisk for å forebygge negative effekter i alle deler av virksomheten. Bedriftenes produkter og tjenester skal alltid være underlagt strenge krav til kvalitet, produktsikkerhet og påvirkning på menneskers helse og miljø.

5: Ansvarlige markedsføringsmetoder Svensk oversettelse.

Salg og markedsføring av Harm Reduction Group sine produkter og tjenester skal skje med hensyn til lokale regulatoriske krav og i henhold til prinsippet om fri og rettferdig konkurranse.
Selskapene skal følge god forretningsskikk og respektere konkurrentenes etablerte rettigheter. Ved salg i nye markeder bør det foretas en vurdering av politiske og juridiske risikoer, og nødvendige grep bør tas for å sikre forsvarlig og ansvarlig praksis.
Harm Reduction Group legger stor vekt på produktsikkerhet, god kundeservice og ansvarlig markedsføring og er forpliktet til å gjennomføre due diligence med hensyn til forbrukernes interesser.

6: Ansvarlig innkjøp

Harm Reduction Groups selskaper skal aktivt fremme gode arbeids- og miljøstandarder i sine leverandørkjeder. Dette innebærer å etablere etiske standarder for sine leverandører, vurdere risikoen for potensielle leverandørbrudd på disse standardene og innlede en dialog med risikoutsatte leverandører om nødvendige forbedringer. Arbeidet med å påvirke leverandører bør ta utgangspunkt i en ambisjon om kontinuerlig forbedring og bør fokusere på de leverandørene og produktkategoriene hvor risikoen vurderes å være størst.

7: Samfunnsengasjement

For å få til en langsiktig og lønnsom virksomhet må vi opprettholde tilliten i befolkningen. Vi streber etter å være lydhøre for samfunnets behov og opprettholde en aktiv dialog med viktige interessentgrupper.

Harm Reduction Group bygger på godt samarbeid med myndigheter uavhengig av partitilhørighet og vil ikke gi økonomisk støtte til politiske partier eller delta i partienes valgkamper. Dette prinsippet skal på ingen måte hindre våre ansatte i å engasjere seg i politisk aktivitet.

Harm Reduction Group og dets selskaper har et felles ansvar for å fremme konsernets prinsipper om samfunnsansvar overfor selskaper der konsernet har eierinteresser og andre forretningsforbindelser.

Harm Reduction Groups CSR-policy gir ikke kunder, leverandører, konkurrenter, aksjonærer eller andre personer eller enheter andre juridiske rettigheter enn de som er angitt i gjeldende lovbestemmelser.

Harm Reduction Groups retningslinjer for samfunnsansvar gir ikke kunder, leverandører, konkurrenter, aksjonærer eller andre personer eller enheter noen juridiske rettigheter utover det som følger av gjeldende lovbestemmelser.