Kommuniké från årsstämma i Norse Impact AB (publ)

Idag, den 14 juni 2023, hölls årsstämma i Norse Impact AB (publ) (”Norse Impact” eller ”Bolaget”). Årsstämman fattade beslut enligt följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2022 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2022 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämman förfogande stående medel uppgående till 85 874 383 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas för räkenskapsåret 2022.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode Årsstämman beslutade, i enlighet med förslaget i kallelsen, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en revisor, med en revisorssuppleant.

I enlighet med förslaget beslutades om omval av Claes Holmberg, Erik Elnes, Espen Andersen, Arve Egil Håbjørg och Andreas Eriksson till styrelseledamöter. Claes Holmberg omvaldes till styrelseordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till Bolagets revisor omvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, auktoriserade revisorn Thomas Belfrage från RSM Göteborg KB och auktoriserade revisorn Kristofer Håkansson från RSM Göteborg KB omvaldes som revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med totalt 321 000 kronor (sex prisbasbelopp). Arvodet ska fördelas med två prisbasbelopp åt styrelsens ordförande och ett prisbasbelopp åt vardera övriga styrelseledamöter.

Beslut om ändring av företagsnamn och bolagsordning Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra företagsnamn från Norse Impact AB till Harm Reduction Group AB. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen, i enlighet med nedan tabell.

Bemyndigande för styrelse att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital eller att förvärva bolag, tillgångar eller verksamheter.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att främja Bolagets expansion och sprida aktieägarbasen.

För ytterligare information kontakta Marius Arnesen, verkställande direktör. Telefon: +47 938 00 894, e-post: ma@norseimpact.se